FAQ

Vanliga frågor för dig som privatperson

Betalningsanmärkning

Vad är en betalningsanmärkning?
En betalningsanmärkning betyder att personen eller företaget inte har betalt sin skuld i tid.

Följande betalningsanmärkningar registrerar Soliditet:

 • Utslag av kronofogdemyndigheten i mål om betalningsföreläggande, det vill säga ett beslut där kronofogdemyndigheten har fastställt att någon är betalningsskyldig eftersom personen eller bolaget inte har protesterat mot ett krav.

 • Restförda skatter och avgifter.

 • Utmätningsförsök.

 • Tredskodom från Tingsrätten, det vill säga när Tingsrätten har dömt i ett mål därför att ena parten har uteblivit från en förhandling eller inte har besvarat en stämning med sakliga argument.

 • Konkurser.

 • Beslut om skuldsanering.

 • Ansökan om betalningsföreläggande (registreras endast på företag).

Har jag några betalningsanmärkningar?
I ett registerutdraget kan du se om du har några betalningsanmärkningar. Som privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt beställa ett registerutdrag på dig själv. Efter beställning skickas registerutdraget till din folkbokföringsadress inom 10 arbetsdagar. Beställ registerutdrag - Privatperson

Hur lång tid är en anmärkning registrerad?
Betalningsanmärkning på privatpersoner visas i registret i tre år. Uppgift om skuldsanering visas i registret under den tid som skuldsanering pågår, normalt fem år.

Vad innebär sekretess i Kronofogdens databas?
Ett enstaka krav från stat eller kommun (så kallade A-mål) kan beläggas med sekretess om skulden betalas innan kronofogden beslutat att vidta åtgärder i målet. Då tas också anmärkningen bort i kreditupplysningsregistret. Sekretess gäller under förutsättning att det sedan två år tillbaka inte finns något mål hos Kronofogden. Sekretessen bryts om ett nytt mål inkommer inom två år.

Jag anser att en betalningsanmärkning eller annan information som finns noterad på mitt personnummer är felaktig.
För att bedöma om en uppgift är felaktig eller missvisande måste man utgå från vad som gällde vid den tidpunkt då anmärkningen eller informationen tillkom.
När Soliditet beslutar i dessa ärenden utgår vi från Datainspektionens anvisningar. För att få veta mer om när en betalningsanmärkning anses som missvisande hänvisar vi till Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se och Frågor & Svar.

För att vi ska kunna utreda om den information som du anser är felaktig eller missvisande, ber vid dig skicka e-post via vårt formulär alternativt ett brev till oss, där du beskriver händelsen och skickar med de handlingar som styrker din uppfattning.

Bisnode Kredit AB
Utredningen
169 93 Solna

ID-handling

Varför ska jag anmäla förlust av ID-handling till Soliditet?

Notering om förlorad ID-handling i Soliditets register läggs in för att försöka motverka eventuella bedrägeriförsök.

En notering om förlorad ID-handling gäller endast i kreditupplysningssammanhang. Det är inte en generell spärr av ID-handlingen eller personnumret. Noteringen framgår i våra kreditupplysningar för att en eventuell kreditgivare ska kunna uppmärksamma om en obehörig person använder sig av den förlorade ID-handlingen.

För att registrera förlorad ID-handling ringer man till vårt Talsvar: 08–5190 13 60 och följer instruktionerna som ges. För detta krävs att man har en tonvalstelefon. När noteringen är registrerad skickas en bekräftelse på detta ut automatiskt till den berörda personens folkbokföringsadress. Bekräftelsebrevet ska sparas då det även fungerar som en hävningsblankett i det fall personen vill ta bort noteringen. Tjänsten är kostnadsfri.

En registrerad notering om förlorad ID-handling finns kvar i Soliditets register i 5 år om den berörda personen inte själv väljer att ta bort noteringen. För att ta bort noteringen krävs att hävningsblanketten fylls i, undertecknas av den person som har noteringen registrerad på sitt personnummer samt returneras per post till oss.

Inkomstuppgifter

Vilka uppgifter har Soliditet gällande min inkomst?
Soliditet hämtar uppgift om taxerad inkomst från Skatteverket. Uppdatering sker en gång per år efter det att Skatteverket slutligen har fastställt din taxering. Taxeringsuppgifterna visar din taxerade inkomst för det föregående året. Till exempel, den inkomst som du har haft under år 2009 taxeras du för år 2010. Under året får Soliditet också uppdateringar vad det gäller omprövade taxeringsbeslut.

Kreditansökan

Varför fick jag avslag på min kreditansökan?
Avslag på en kreditansökan kan grunda sig på olika saker. Betalningsanmärkningar kan vara en sådan orsak men även inkomst eller din ålder. För att få information om varför kredit inte beviljats måste du kontakta det företag där du sökt kredit. Det är alltid kreditgivaren (företaget) som har beställt kreditupplysningen som svarar på orsak till avslag.

Kreditupplysningslagen (KuL)

Vilka regler gäller för ett kreditupplysningsföretag?
Kreditupplysningsverksamhet ska bedrivas enligt reglerna i kreditupplysningslagen (1973:1173). Lagen innehåller ett antal bestämmelser till skydd för den personliga integriteten. Samtidigt är lagen avsedd att bidra till en effektivt fungerande kreditupplysningsverksamhet. För att få bedriva sådan verksamhet krävs vanligtvis tillstånd av Datainspektionen. Tillstånd får förenas med särskilda villkor för hur verksamheten ska bedrivas samt vilka uppgifter som får behandlas. Datainspektionen utövar tillsyn över kreditupplysningsverksamheten. Vissa undantag från lagen gäller för verksamhet som istället omfattas av reglerna i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen (grundlagar).

I kreditupplysningslagen finns bland annat bestämmelser om betalningsförsummelse (betalningsanmärkning), när upplysning får lämnas ut, upplysningskopia, gallring och rättelse. Med betalningsförsummelse avses uppgift som har blivit fastställd av myndighet eller domstol. För att få lämna ut en kreditupplysning om en privatperson krävs ett så kallat legitimt behov. Med det avses att den personen som man gör en upplysning på har sökt kredit eller motsvarande och ger därför kreditgivaren rätt att ta en kreditupplysning personen i fråga. När en kreditupplysning har lämnats ut ska  det skickas information om upplysningen till den omfrågade personen. Kopian ska ange vem som har beställt upplysningen samt den information som lämnats ut. Uppgifter om privatpersoner gallras efter utgången av det tredje året när uppgifter registrerades. Betalningsanmärkningar gallras senast efter 3 år. Kreditupplysningsföretag ska rätta, komplettera eller ta bort uppgifter som är oriktiga eller missvisande.

Källor

Vilka källor använder Soliditet?

Våra källor är de offentliga registren hos:
Bolagsverket
Kronofogden
Länsstyrelser
SCB (Statistiska Central Byrån)
Tingsrätter
Skatteverket
SPAR-registret
Lantmäteriet
Post- och Inrikes Tidningar

Utförlig lista tillsammans med uppdateringsfrekvens

Varifrån får Soliditet uppgifter om min adress och folkbokföring?
Uppgift om adress hämtar Soliditet från det statliga personadressregistret SPAR. Det är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och icke svenska medborgare. SPAR uppdateras från folkbokföringen fem gånger per vecka och Soliditet uppdaterar sina register från SPAR en gång per vecka.

Vilka fastighetsuppgifter registrerar Soliditet?
Soliditet inhämtar fastighetsuppgifter från två källor. Fastighetsinnehav enligt senaste taxeringen levereras en gång per år från Skatteverket och visar den taxerade ägaren vid en viss tidpunkt. Aktuellt fastighetsinnehav uppdateras dagligen av Lantmäteriet och visar ditt fastighetsinnehav per dagens datum. Det är vår kund som gör valet vilken information som de önskar ta del av, därför kan uppgifterna skilja sig på den upplysningskopia som du får hem.

 • Utslag av kronofogdemyndigheten i mål om betalningsföreläggande, det vill säga ett beslut där kronofogdemyndigheten har fastställt att någon är betalningsskyldig eftersom personen eller bolaget inte har protesterat mot ett krav.
 • Restförda skatter och avgifter.
 • Utmätningsförsök.
 • Tredskodom från Tingsrätten, det vill säga när Tingsrätten har dömt i ett mål därför att ena parten har uteblivit från en förhandling eller inte har besvarat en stämning med sakliga argument.
 • Konkurser.
 • Beslut om skuldsanering.
 • Ansökan om betalningsföreläggande (registreras endast på företag).

 

Upplysningskopia

Varför har jag fått en upplysningskopia från Soliditet?
När en kreditupplysning beställs på en privatperson, enskild näringsidkare eller handels-/kommanditbolag måste Soliditet skicka ut information om vem som beställt kreditupplysningen och vilka uppgifter som har lämnats ut till beställaren. Om du fått ett meddelande via e-post, SMS eller post kan du logga in på www.minupplysning.se för att se upplysningskopian.

Vem har beställt kreditupplysning på mig?
På den upplysningskopia du har fått framgår vem som har beställt upplysningen. Det är alltid kreditgivaren (företaget) som avgör om en kredit ska beviljas eller inte. Kreditgivaren behöver inte ditt medgivande för att beställa en upplysning. Det krävs däremot ett legitimt skäl, giltig anledning, för att kunna beställa en upplysning på en privatperson. Legitimt skäl finns om du har ansökt om lån, köpt något på kredit, avbetalning eller liknande. Om du har fått ett meddelande via sms, brev eller e-post kan du logga in på www.minupplysning.se och få veta vem som har tagit kreditupplysningen på dig och vilken information de har fått.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved