Vår affärsetik

En fråga om förtroende

Som kreditvärderingsföretag anser vi att vårt ansvar för affärsmässig etik och moral sträcker sig längre än för många andra företag. Vi har en skyldighet att stå för god affärssed och vi gör det gärna. Det är en naturlig del av hur vi tycker att företag ska vara och uppträda. Vår uppförandekod är vårt sätt att bidra till det näringsliv vi vill vara med och skapa.

Vårt samhällsansvar

Soliditets ansvar som affärs- och kreditvärderingsföretag är att samla in och värdera ett så aktuellt och brett beslutsunderlag som möjligt. Detta för att kunna ge ett omdömesgillt och sakkunnigt utlåtande om ett företags finansiella ställning samt en privatpersons betalningsförmåga.

Juridiskt ansvar

Soliditet följer självklart och förbehållslöst gällande lagar, praxis, föreskrifter samt villkor meddelade av Datainspektionen.

Personlig integritet

Soliditet värnar om och tar alltid hänsyn till den personliga integriteten. Personuppgifter ska alltid behandlas med sådan säkerhet att otillåten insyn förhindras. Soliditets behandling av personuppgifter ska alltid ske med beaktande av lag, praxis och erfarenheter som en given förutsättning för verksamheten. Frågor ska besvaras med djup förståelse för den enskildes integritet och varje ärende ska hanteras objektivt och sakligt och med insikt om tystnadspliktens betydelse.

Kreditmannamässigt ansvar

Eftersom våra kunder använder värderingsmodeller i ett allt bredare affärssammanhang och inte enbart vid traditionell kreditbedömning. Därför känner vi ett extra stort ansvar för att våra modeller är ett tillförlitligt verktyg med informationen som är fastställd på rätt grunder. Det är en förutsättning för att vi, sakkunnigt via expertkunskap och statistiska samband, ska kunna förutse risk för konkurs och obestånd.

Kundansvar

Vårt ansvar är att framhäva risk men även att peka på möjligheter, sett ur ett affärsperspektiv. Vi behandlar våra kunders information med samma säkerhet som personuppgifter.

 

Svårt att hitta?

Se webbkartan
Kundservice: 08-558 059 00
 
© Soliditet 2018. All Rights Reserved